Liste de prénoms et noms à consonance albanovaise

Cette liste a été établie par l’administration afin de faciliter l’intégration des personnages dans la communauté albanovaise.

Liste de prénoms féminins 

Adèleita, Agnèsza, Ailà, Aità, Ambròsza, Anà, Andrà, Anzùla, Armàlina, Aulìva, Avòsztina, Barbàra, Batìszta, Benèdeta, Benvìgnuda, Biatrìszea, Blaszià, Carlà, Catàrina, Cecsìlia, Celèsztea, Clarà, Crisztìna, Csinà, Donàda, Elìna, Fedèla, Felìcsa, Florà, Francsèsza, Fulmià, Fumeià, Galìzia, Gneszà, Gracsià, Indrà, Lenàrda, Lionòra, Lizàbeta, Lucsià, Lurìncsa, Luzià, Madàlena, Mandùla, Margàrita, Marià, Miliàna, Nadàlia, Naszìnvera, Nasztà, Nasztàzia, Nocsènta, Novèla, Orlànta, Paian, Paulà, Pelaià, Pirà, Polònia, Pupà, Rafaèla, Roszà, Szabìda, Szimeòna, Sztelà, Szuzàna, Tarèszia, Taviàna, Tisziàna, Tomàda, Tomàsza, Uliàna, Urszèla, Valènta, Ventùra, Vidà, Violà, Vorlà, Zanà, Zoia.

Liste de prénoms masculins

Adàm, Adòrli, Albàn, Albèrt, Alèszandr, Alèszi, Aloì, Alòvis, Andràt, Andriàn, Armàn , Avòsztin, Bartòlomeu, Ben, Benèdet, Benvìgnut, Bert, Brandàn, Burèl, Cancs, Carlì, Celèsztucs, Ceszàr, Cjandìt, Climènt, Cosztàntin, Crisztàn, Csibèrt, Csinò, Csipriàn, Cuerìn, Damiàn, Danèl, Davìt, Dumìni, Elèr, Fabiàn, Fedèl, Fidrì, Fir, Fort, Francsèsc, Galàs, Gor, Goszpàr, Guszèt, Lacsèr, Leszàndr, Leszì, Lion, Loi, Lurìncs, Luvìs, Marcs, Marìn, Mateù, Mior, Misz, Nadàl, Nadàlut, Nasztàs, Nicòlau, Orlànt, Paszcò, Paulì, Pic, Pirì, Pontèl, Pup, Radìf, Rafaèl, Szabàdin, Szalàmon, Szalvèsztri, Szent, Szvualt, Tadiò, Tomàs, Tomàszin, Tosz, Trisztàn, Urbàn, Valènt , Valtèr, Varìn, Vian, Vidàl, Vigànt, Vuaràn, Zan, Zilì, Zacùm, Zarvàs, Zuszt, Zuvàn

Liste de noms

Aiszeàn, Alès, Altàn, Altràn, Andriàn, Andròszi, Anzìt, Arìs, Aviàn, Avòleis, Avòn, Azàn, Baldàszeis, Baldìszeran, Balzìcs, Baràn, Baszèlian, Batìlan, Beliàn, Bernàrdeis, Bertòlin, Bertòni, Bertòs, Biaszùt, Bisztriàn, Bogàr, Bonàs, Boriàn, Borszètan, Bortùlucs, Bregàntis, Breszàn, Burlòn, Cabàs, Caldèran, Calìgaris, Cancs, Candòti, Candùs, Cantòn, Capòvil, Caszàl, Caszànov, Caszèlian, Causzèr, Cavàs, Cobaì, Codàran, Colaùteis, Colòvati, Comàr, Comèlan, Comìs, Copèti, Corszàn, Coszàr, Cosziòl, Cosznìteis, Coszòlin, Covàs, Csecòn, Cselòvan, Csengàrlan, Csetùl, Csezàrin, Csilàn, Csinèl, Csiroì, Csitòs, Cubèrlan, Dereàn, Divòran, Dobiàn, Dolszàn, Dorìgeis, Durìgon, Facsìn, Ferùlian, Foliàn, Fornàs, Fumòs, Ganìs, Gardèlis, Giavèdon, Giudìcs, Gneszùt, Gobèszeis, Gombòszan, Gonèleis, Goràs, Gortàn, Graszàn, Leitàn, Lesziàn, Lesztàn, Liszèrt, Luszàn, Maieròn, Malìszan, Manìcs, Maràngon, Marcòrin, Marìni, Martèloszan, Marzònei, Matìsz, Maurò, Merèt, Milòc, Milòcsan, Miszìni, Moimàs, Molìnai, Monaì, Monàs, Moràs, Moràszi, Mucsiùt, Munèr, Naidòn, Nanìn, Nardùs, Natàlan, Nocs, Nocsènt, Nodàlan, Nonìs, Novèlan, Padoàn, Padòvan, Pagàn, Panzàn, Parònusc, Partèni, Parvàn, Paszcàlin, Paszcòl, Paszùt, Pelìcsot, Pelìsz, Perès, Peszàmosc, Petèrlan, Petrìs, Pevère, Pian, Piaszènt, Pierìs, Pineìs, Pitòn, Plecs, Polàcs, Polàn, Pontàn, Puntàn, Puntèlean, Puszcàn, Recs, Redìpulian, Roszàn, Roszòlan, Selsc, Starànzan, Straveìs, Szaràn, Szent, Szentàroszan, Szentcàzian, Szentzànut, Szolèszian, Szpelàt, Sztalès, Sztelàn, Talòcs, Taviàn, Terènzan, Tomàdeis, Toròs, Toszòrat, Toszòrat, Trevìzan, Turiàn, Uliàn, Urbàn, Urszèl, Valènt, Vermèlian, Zaneìs, Zuanìs